លោក វ៉ា រ៉ាគង់

 

លោក គង់ វ៉ារ៉ា

លោក គង់ វ៉ារ៉ា តួនាទីជាអភិបាលឯករាជ្យមួយរូប នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន។ លោកត្រូវបានតែងតាំងតួនាទីអភិបាលឯករាជ្យ ថ្ងៃទី១៦ មករា ២០២៣។

លោក គង់ វ៉ារ៉ា គឺជាអគ្គនាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុនមេ Maritime Group ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។  លោកមានតួនាទីជា អគ្គនាយកប្រតិបត្តិការ នៃក្រុមហ៊ុន​ Star Fortune Co., Ltd ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ មុនលោកចូលបម្រើការ​ងារជាអគ្គនាយកផ្នែកផែនការ នៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ និងជាអគ្គនាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិការ ក្នុងខែកក្ដដា ឆ្នាំ​២០១៧។​ ជាមួយនឹងមុខតំណែងនេះ លោកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់អនុសាសន៍ទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដល់នាយកដ្ឋានទាំងអស់ដោយ​ចងក្រង អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន (Good Corporate Governance) និងតារាងបែងចែកភារកិច្ច និងសិទ្ធសម្រេច (Table of Commitment Authority)។ ​លើសពីនេះ ជាមួយនឹងមុខតំណែងជាអគ្គនាយកផ្នែកធនធានមនុស្ស និងប្រតិបត្តិការ លោកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើត គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន ដែលមាន សៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំនិយោជិត  (Employee Handbook) និងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីធនធានមនុស្ស (HR Policies & Procedures)។

ដោយទទួលបានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកនៅ ទូរីន អ៊ីតាលី និងហាវ៉ៃ សហរដ្ឋអាមេរិច ហើយពេលខ្លះលោកត្រូវបានអញ្ជើញជាគ្រូបង្គោល និង/ឬជាវាគ្មិនក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល/សិក្ខាសាលាដែលបានធ្វើឡើងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តពិសោធន៍ នៅឆ្នាំ១៩៧៤ និងសញ្ញាបត្រច្បាប់ឆ្នាំ១៩៩០។

  • ១៩៩០ – សញ្ញាបត្រ នៃសាលាច្បាប់កម្ពុជា (Cambodia School of Law), ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
  • ២០០៣ – វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្ថង់ដារការងារអន្តរជាតិ និងការកែលម្អ ប្រសិទ្ធភាពការងារ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស ក្រុងទូរីន ប្រទេសអ៊ីតាលី
  • ២០០៦ – វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ទីក្រុង Maui, រដ្ឋហាវ៉ៃ, សហរដ្ឋអាមេរិក
  • ២០០៨ – វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអន្តរជាតិ “How to Attract New Staff and Retain Existing Staff”, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា