ការចែកបណ្ណសរសើរជូនដល់សិស្សក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី

​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ បានចែកបណ្ណសរសើរជូនដល់សិស្សក្នុងការប្រកួតតែងសេចក្តី ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ លេខ២ និងលេខ៣។ គោលបំណងនៃការចែកបណ្ណសរសើរនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តដល់សិក្សានុសិស្សដែលខិតខំរហូតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អ និងជាគំរូល្អដល់សិស្សនុសិស្សដទៃទៀត។