ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា“ក”

 

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខបានរៀបចំ ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា“ក” បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ  ឃី ស៊ីវមាន។ គោលបំណងនៃការបង្ហាញការបង្រៀននេះគឺដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក៏ដូចជាបច្ចេកទេស និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងការបង្រៀន និងផ្តល់ចំណេះដឹងដល់សិស្ស និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ ការបង្ហាញការបង្រៀននេះក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក្នុងការពង្រឹងការបង្រៀន និងបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងចែករំលែកការងារអប់រំដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដើម្បីបង្រៀន និងផ្តល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សរបស់ពួកគេសម្រាប់ការសិក្សារបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង។