ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មឧស្ម័នអុកស៊ីសែន

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ អ្នកគ្រូ ហាក់ ណាលីន បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ ធ្វើការពិសោធ អំពីការ “ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មឧស្ម័នអុកស៊ីសែន” នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសែនសុខ ឆ្នាំសិក្សា២០២៣‑ ២០២៤ ក្នុងគោលបំណង ៖
•  កំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មឧស្ម័នអុកស៊ីសែនដែលទទួលបានពីប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែន។
•  ស្វែងយល់ពីរប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែន។
•  ពង្រឹងសមត្ថភាពសង្កេត កំឡុងពេលអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង។