បំណិនជីវិតអំពីការបត់រូបសត្វចាប

  

កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឆេង​ សុខុម បង្រៀនថ្នាក់ទី១ខ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំ សាខាសែនសុខ បានរៀបចំ បំណិនជីវិត ស្តីពី"ការបត់រូបសត្វចាប" ។ ការធ្វើបំណិនជីវិតនេះដែរធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង ឱ្យសិស្សយល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការបត់ក្រដាស ក្រៅពីនេះសិស្សក៏អាចស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងថ្នីក្នុងការបត់ក្រដាសឱ្យចេញជារូបសត្វចាប។