ទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេស

ការសិក្សាស្វែងយល់នៅខាងក្រៅប្រទេស

 

សាលា​របស់​យើង​ផ្តល់​នូវ​កម្ម​វី​ធី​សិក្សា​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ពិសេស​ដោយ​បញ្ចូល​កម្មវិធី​ភាសាអង់គ្លេស​តាំងពី​ក្រោម​មត្តេយ្យ​ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រចាប់ពីថ្នាក់ទី២​ ព្រមទាំង​កម្មវិធី​អប់រំ​ ស្រាវជ្រាវ​និង​កម្មវិធី​សង្គម​សំ​ខាន់​ៗផ្សេង​ៗទៀត​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ជាស​កល​។ ហើយ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្តា​ល់និង​កោតសរសើរ​ដោយ​មន្ទីរ​ និង​ក្រសួង​អប់រំ​ ព្រមទាំង​ស្ថាប័ន​ល្បី​ៗផ្សេង​ៗទៀត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ផង​ដែរ​។ យើង​មាន​ភាព​ជឿជាក់​ថា​កម្មវិធី​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ចំណេះដឹង​ជាស​កល​សម្រាប់​កូន​ៗរបស់​លោកអ្នក​បន្ត​ការសិក្សា​របស់​ពួកគាត់​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ៗលើ​ពិភពលោក​។ដោយ​យល់​អំពី​តម្រូវការ​ជាស​កល​នៃ​ការអប់រំ​របស់​ពិភពលោក​ យើង​ផ្តល់​នូវ​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​នៅក្នុង​បរិបទ​អប់រំ​មួយ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់​ដល់កូន​ៗរបស់​លោកអ្នក​សម្រាប់​ឱ្យ​ពួកគាត់មាន​ភាព​ងាយស្រួល​បន្ត​ការសិក្សា​ទាំង​នៅក្នុង​និង​នៅ​ក្រៅប្រទេស​។សាលា​របស់​យើង​ផ្តល់​នូវ​កម្ម​វី​ធី​សិក្សា​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ពិសេស​ដោយ​បញ្ចូល​កម្មវិធី​ភាសាអង់គ្លេស​តាំងពី​ក្រោម​មត្តេយ្យ​ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រចាប់ពីថ្នាក់ទី២​ ព្រមទាំង​កម្មវិធី​អប់រំ​ ស្រាវជ្រាវ​និង​កម្មវិធី​សង្គម​សំ​ខាន់​ៗផ្សេង​ៗទៀត​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ជាស​កល​។ ហើយ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្តា​ល់និង​កោតសរសើរ​ដោយ​មន្ទីរ​ និង​ក្រសួង​អប់រំ​ ព្រមទាំង​ស្ថាប័ន​ល្បី​ៗផ្សេង​ៗទៀត​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ផង​ដែរ​។ យើង​មាន​ភាព​ជឿជាក់​ថា​កម្មវិធី​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ចំណេះដឹង​ជាស​កល​សម្រាប់​កូន​ៗរបស់​លោកអ្នក​បន្ត​ការសិក្សា​របស់​ពួកគាត់​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ៗលើ​ពិភពលោក​។ដោយ​យល់​អំពី​តម្រូវការ​ជាស​កល​នៃ​ការអប់រំ​របស់​ពិភពលោក​ យើង​ផ្តល់​នូវ​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​នៅក្នុង​បរិបទ​អប់រំ​មួយ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់​ដល់កូន​ៗរបស់​លោកអ្នក​សម្រាប់​ឱ្យ​ពួកគាត់មាន​ភាព​ងាយស្រួល​បន្ត​ការសិក្សា​ទាំង​នៅក្នុង​និង​នៅ​ក្រៅប្រទេស​។