ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី

field_trip3.jpg