ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវត្តពុទ្ធគីរីភក្តី កម្ពុជា។

field_trip.jpg