កិច្ចប្រជុំទិវាយុវជនអាស៊ានលើកទី20 និងទទួលបានពានរង្វាន់អង្គភាពឆ្នើម TAYO អាស៊ានទី9 ប្រចាំឆ្នាំ2014 នៅទីក្រុងបានដាស៊ែរីបេហ្គាវ៉ាន់ ប្រទេសព្រុយណេ

កិច្ចប្រជុំទិវាយុវជនអាស៊ានលើកទី20 និងទទួលបានពានរង្វាន់អង្គភាពឆ្នើម TAYO អាស៊ានទី9 ប្រចាំឆ្នាំ2014 នៅទីក្រុងបានដាស៊ែរីបេហ្គាវ៉ាន់ ប្រទេសព្រុយណេ