វិញ្ញាបនបត្រទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ឆ្នាំ2014 ពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិក

វិញ្ញាបនបត្រទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម ឆ្នាំ2014 ពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិក