ពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The BIZZ ARABIC 2013 លើគុណភាព និងវិញ្ញាបនបត្រទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The BIZZ ARABIC 2013 លើគុណភាព និងវិញ្ញាបនបត្រទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមពីសហរដ្ឋអាមេរិក