កម្មវិធីសប្បុរសធម៌

សប្បុរសធម៌ និងការងារសហគមន៍

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ សប្បុរសធម៌ និងការងារជួយសហគមន៍ ដោយផ្តោតទៅលើវប្បធម៌ចែករំលែក សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំ និងអក្ខរកម្មរបស់សិស្សនៅតាមតំបន់ក្រីក្រ និងដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សហគមន៍ជុំវិញ ជាពិសេសគឺផ្តល់ជាគំរូដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គម។