ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

១. គោលបំណង

ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកស្រី រស់ យ៉ាណា ប្រធាននៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងចេះដឹកនាំសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះធ្វើការរៀបចំកម្មវិធី ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលជាការរួមចំណែកក្នុងស្មារតីរបស់សាលា និងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ ដែលក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស គឺជាសំឡេងរួមនៃសិស្សានុសិស្សរបស់សាលារៀនក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ គំនិត ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ សហគមន៍ផ្សេងៗដែលពុំមានឱកាសតាមរយៈគម្រោងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស។

២. ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនេះឡើង គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីសហគមន៍នៃ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ដែលជាសំឡេងរួមមួយនៃសិស្សានុសិស្សជាមួយការងារគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាសហគមន៍ និងការប្រមូលមូលនិធិដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ និងការលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពរបស់សាលារៀន។

៣. រចនាសម្ព័ន្ធ

៤. តួនាទីក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

ក. ប្រធាន

 • ប្រមូលព័ត៌មានរបស់សិស្សានុសិស្សទូទៅ។
 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអនុប្រធាន តំណាងសាខា ប្រធានក្លិប និងសមាជិកក្លិប។
 • ជាតំណាងសិស្សរាល់កិច្ចប្រជុំ និងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ។
 • ទទួលខុសត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងការជ្រើសរើស និងបែងចែកតួនាទីរបស់តំណាង សាខា។
 • ធានារាល់ដំណើរការការងាររបស់អ្នកតំណាងតាមសាខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • អាចដឹកនាំប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងតាមសាខា និងប្រធានក្លិបនៅការិយាល័យកណ្តាល តាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ ឬមានសិទ្ធិអញ្ជើញប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់។

ខ. អនុប្រធាន

 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស តំណាងសាខាប្រធានក្លិប និងសមាជិកក្លិប។
 • ជាតំណាងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្មវិធីផ្សេងៗ និងការ សម្រេចចិត្តលើកិច្ចការទាំងអស់ពេលប្រធានអវត្តមាន។

គ. តំណាងសាខា

 • ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិក(ប្រធានក្លិប)មួយត្រីមាសម្តង។
 • ទទួលខុសត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងការជ្រើសរើស និងបែងចែកតួនាទីប្រធានក្លិបតាមសាខា។
 • ធានារាល់ដំណើរការការងាររបស់ប្រធានក្លិបតាមសាខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • ទទួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលរាយការណ៍ដោយប្រធានក្លិប។
 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ប្រធានក្លិប និងសមាជិកក្លិប។
 • ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ និងសំណើរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សទាក់ទងនឹងការងារក្លិប។

ឃ. សមាជិកក្រុម

 • លេខាធិការជាជំនួយការចំពោះប្រធាន និងអនុប្រធានក្នុងការសម្របសម្រួលឬប្រតិបត្តិការងារ ផ្សេងៗ។
 • លេខាធិការជាជំនួយការចំពោះប្រធាន និងអនុប្រធានក្នុងការសម្របសម្រួលឬប្រត្តិបត្តិការងារ ផ្សេងៗ។
 • សិស្សានុសិស្សអាចចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សបានចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ដល់ទី១២។

ង. ដំណើរការក្រុម

 • ប្រធានក្លិបអាចដឹកនាំប្រជុំជាមួយសមាជិកមួយខែម្តង។
 • ប្រធានមានសិទ្ធិអញ្ជើញសមាជិកប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់។
 • អ្នកតំណាងគ្រប់គ្រងតាមសាខាអាចដឹកនាំប្រជុំជាមួយសមាជិកមួយត្រីមាសម្តង។
 • ប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សអាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងតាមសាខាមួយត្រីមាសម្តងនៅការិយាល័យកណ្តាល។
 • ប្រធានមានសិទ្ធិអញ្ជើញសមាជិកប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់ ឬត្រូវរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់សាលាដែលមិនត្រូវកាលវិភាគប្រជុំ។

ច. ក្លិប

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស (AIS Student Council) មានតួនាទីសម្របសម្រួលទៅលើក្លិបចំនួន០៥៖

 • ក្លិបគុណភាព និងវិន័យ
 • កិ្លបអ្នករៀបចំផែនការ
 • កិ្លបអ្នករៀបចំផែនការ
 • ក្លិបមិត្តជួយមិត្ត
 • ក្លិប STEAM

លើសពីនេះទៀត ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សមានការប្រតិបត្តិនៅតាមសាខាទាំង០៦ របស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានដូចជា សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) សាខាទួលគោក សាខាចាក់អង្រែ សាខាចោមចៅ សាខាផ្សារថ្មី នឹងសាខាជ្រោយចង្វារ។ នាថ្ងៃអនាគតសាលារៀននឹងមានការបើកក្លិបសិក្សាផ្សេងៗទៀត។

៥. អត្ថប្រយោជន៍

 • ការចែករំលែកចំណេះដឹង
 • ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន
 • យល់ដឹងច្បាស់ពីសង្គម
 • មានទំនួលខុសត្រូវ
 • ពង្រឹងដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ
 • ការរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើង
 • ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
 • មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ។